bannery_web_Topsafe_SK01 bannery_web_Topsafe_SK02 bannery_web_Topsafe_SK03 bannery_web_Topsafe_SK04 bannery_web_Topsafe_SK05 bannery_web_Topsafe_SK06

Odpovede na časté otázky

PREČO SA NA VÄČŠINE PLOCHÝCH STRIECH NOVO VYBUDOVANÝCH OBJEKTOV STRETÁVAME S KOTVIACIMI OKAMI ALEBO NEREZOVÝMI LANAMI?

K navrhovaní a realizácii kotviacich bodov a zariadení na strechách dochádza na základe novej legislatívy prevzatej do našich právnych noriem v rámci európskej integrácie. Také lanové úchyty, či už samostatne umiestnené alebo spojené nerezovými lanami, slúžia k ochrane osôb proti pádu z výšok. Zlomovým pre oblasť bezpečnosti je najmä ustanovenie zákona 309/2006 Sb., ktorým sa prenáša čiastočná zodpovednosť za bezpečnosť na stavbách na zadávateľa stavieb. Stavebníci (investori) sú teda novo zodpovední nielen za bezpečnosť na staveniskách, ale aj za bezpečné používanie stavebných objektov v priebehu ich celej životnosti, a to najmä s ohľadom na nutnosť vykonávať ich bezpečnú údržbu, kontroly a prípadné opravy. A pretože je akákoľvek kontrolná a údržbová činnosť na strechách väčšinou spojená s rizikom pádu z výšky, tak sa na strechy v súlade s platnou legislatívou montujú rôzne lanové úchytky a kotviace zariadenia.

AKO SA TAKÉTO LANOVÉ ÚCHYTKY POUŽÍVAJÚ?

Akákoľvek osoba, ktorá pracuje na šikmých plochách striech alebo pozdĺž nebezpečných okrajov plochých striech, musí byť ochránená proti pádu z výšky. V praxi to znamená, že každý pracovník pohybujúci sa pozdĺž hrany pádu (to môže byť ako okraj strechy, tak aj obruba svetlíka, ktorým by mohol prepadnúť) musí byť vybavený osobnými ochrannými prostriedkami (ďalej len OOP). Ide okrem iného o celotelový postroj a spojovacie lano s tlmičom pádu, ktorým musí byť pracovník pripojený ku kotviacemu bodu alebo poddajnému lanovému vedení. Takáto oka a zariadenia sú navrhnuté a umiestnené na streche tak, aby vo väčšine prípadov vôbec neumožnila pád cez okraj, len v niektorých prípadoch sú pracovníci vystavení riziku pádu z výšky. Jedná sa napríklad o vonkajšie rohy objektov a podobne. Kotviaci bod alebo zariadenie potom funguje v prípade pádu osoby ako záchytný systém, ktorý padajúceho pracovníka zachytí včas, to znamená skôr, ako by narazil na akúkoľvek nižšie položenú konštrukciu.

AKÉ POŽIADAVKY MUSIA TAKÁ ZARIADENIA SPĹŇAŤ?

Pretože ide o bezpečnosť a zdravie osôb, tak samozrejme veľmi prísna. Lanové úchyty sa preto vyrábajú väčšinou z nerezovej ocele, čo vylučuje možnosť korózie a znehodnotení výrobku počas jeho predpokladanej životnosti. Požiadavky na lanové úchyty stanovuje najmä ČSN EN 795, použitie ostatných OOP sa riadi množstvom ďalších prísnych noriem. Predpokladom pre spoľahlivú funkciu sú tiež pravidelne vykonávané revízie kotviacich bodov a zariadení. Podstatné je nielen vlastné zariadenie, ale aj jeho spolupôsobenie s podkladom. Je preto nutné tiež vždy preukázať, že akýkoľvek kotviaci bod je na streche osadený správne a jeho odolnosť proti uvoľneniu z nosného podkladu je pre daný účel vyhovujúce.

JE MOŽNÉ A VHODNÉ VYUŽÍVAŤ KOTVIACE OKA TIEŽ NA ŠIKMÝCH STRECHÁCH?

Možné to samozrejme je, pre väčšinu krytín na šikmých strechách sú ale vhodnejšie iné kotviace body. Klasické kotviace oko s tyčovou podperou sa vyskytuje často len u výlezu na strechu, u hrebeňov striech alebo tam, kde je ho možné kotviť do zvislej stenovej konštrukcie. V prípade jeho kotvenia k nosnej konštrukcii strechy na šikmých plochách je zvyčajne zložité alebo prinajmenšom nákladné riešiť opracovanie jeho prestupu krytinou. Pri navrhovaní takýchto prípadov si je ale treba tiež uvedomiť, že u šikmých striech nie sú pracovníci vystavení len riziku pádu z výšky na okrajoch striech, ale aj skĺznutiu z plochy strechy, a to vždy pri jej sklone väčšom ako 25 °. Preto sa navrhuje rozmiestnenie kotviacich bodov na šikmých strechách odlišným spôsobom.

AKÉ KOTVIACE BODY TEDA PRE ŠIKMÉ STRECHY ODPORÚČATE?

To nemožno jednoznačne určiť s všeobecnou platnosťou, pretože záleží najmä na type krytiny šikmej strechy a nosnej, prípadne aj podkladovej konštrukcii. Ak sa jedná o skladanú krytinu, využívajú sa najčastejšie špeciálne tvarované strešné háky. U nich je nutné zohľadniť potrebu ich využívania viacerými osobami naraz a smer, ktorým budú zaťažované, často je nutné strešné háky využiť aj pre zavesenie rebríkov. V prípade, že je potrebné umiestniť aj na šikmú strechu s taškovou krytinou nerezové lano, tak sa využívajú kotviace oká s tyčovou podperou kotvená z boku do krokiev. Pre skladané krytiny z plochých šablón existuje rovná forma strešných hákov. A v neposlednom rade pre plechové krytiny šikmých striech sa využívajú lanové úchyty kotvené ku stojatým drážkam. U tohto typu kotviacich bodov je nutné zohľadniť ešte druh použitého plechu, aby sa vylúčilo riziko korózie. Lanové úchytky určené pre falcované plechové krytiny potom existujú v prevedení s okami, hákmi alebo aj so špeciálnymi úchytkami pre nerezové laná.

JE MOŽNÉ VYUŽÍVAŤ OKA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU ZÁROVEŇ AKO KOTVIACE BODY PRE ÚDRŽBU FASÁD HOROLEZECKÝM SPÔSOBOM?

Nie, toto bohužiaľ vo veľkej väčšine možné nie je, pretože väčšina výrobcov lanových úchytov vo svojich návodoch striktne vylučuje akúkoľvek možnosť zavesovania osôb alebo predmetov na jednotlivé kotviace body. To je dané tým, že väčšina lanových úchytov určených výhradne na ochranu osôb proti pádu z výšok je dimenzovaná tak, aby v prípade pádu osoby svojou deformáciou prispela k útlmu pádu osoby zachytené na spojovacom lane. Na trhu ale existujú aj výrobky, ktoré toto dvojaké využitie umožňujú. Niektoré kotviace body možno preto navrhnúť tak, aby vyhovovali obom účelom. Je však nutné zvoliť špeciálne typy prvkov masívnej konštrukcie. U takých kotviacich bodov nedochádza k deformácii pri tomto type zaťažení. Poloha týchto bodov na streche musí ale zohľadňovať veľa podmienok, pretože je na ne kladené viacerých požiadaviek súčasne. V každom prípade musí byť projektant takéhoto systému o plánovanom využití lanových úchytov tiež pre horolezcov informovaný vždy vopred!