bannery_web_Topsafe_SK01 bannery_web_Topsafe_SK02 bannery_web_Topsafe_SK03 bannery_web_Topsafe_SK04 bannery_web_Topsafe_SK05 bannery_web_Topsafe_SK06

Zákonné požiadavky

Zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pracovníkov, o požiadavkách na pracovisko a pracovné prostredie, pracovné prostriedky a zariadenia, organizácii práce, pracovné postupy a bezpečnostné značky

 

HLAVA I
POŽIADAVKY NA PRACOVISKO A PRACOVNÉ PROSTREDIE, VÝROBNÉ A PRACOVNÉ PROSTRIEDKY A ZARIADENIA, ORGANIZÁCII PRÁCE A PRACOVNÉ POSTUPY A BEZPEČNOSTNÉ ZNAČKY
§ 2
Požiadavky na pracovisko a pracovné prostredie
(1) Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby pracoviská boli priestorovo a konštrukčne usporiadané a vybavené tak, aby pracovné podmienky pre zamestnancov z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zodpovedali bezpečnostným a hygienickým požiadavkám na pracovné prostredie a pracovisko, ...
HLAVA II
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 23
Do vydania vykonávacích právnych predpisov na vykonanie § 2 odst. 2, § 4 odst. 2, § 5 odst. 2, § 6 odst. 2 a § 7 odst. 7 sa postupuje podľa
a) nariadenia vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na pracovisku s nebezpečenstvom pádu z výšky alebo do hĺbky.
Nariadenie vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na pracoviskách s nebezpečenstvom pádu z výšky alebo do hĺbky
§ 3

(1) Zamestnávateľ prijíma technické a organizačné opatrenia na zabránenie pádu pracovníkov z výšky alebo do hĺbky, prepadnutím alebo skĺznutím alebo na ich bezpečné zachytenie (ďalej len "ochrana proti pádu") a zabezpečí ich implementáciu

b) na všetkých ostatných pracoviskách a prístupových komunikáciách, ak leží vo výške nad 1,5 m nad okolitou úrovňou, prípadne ak pod nimi voľná hĺbka presahuje 1,5 m.
(2) Ochranu proti pádu zabezpečuje zamestnávateľ prednostne pomocou prostriedkov kolektívnej ochrany, ktorými sú najmä technické konštrukcie, napríklad ochranné zábradlia a ohradenia, poklopy, záchytné lešenia, ohradenia alebo siete a dočasné stavebné konštrukcie, napríklad lešenia alebo pracovné plošiny.
(3) Prostriedky osobnej ochrany, ktorými sú osobné ochranné pracovné prostriedky proti pádu, sa použijú v prípade, keď povaha práce vylučuje použitie prostriedkov kolektívnej ochrany alebo ak nie je použitie prostriedkov kolektívnej ochrany s ohľadom na povahu, predpokladaný rozsah a trvanie práce a počet dotknutých zamestnancov účelné alebo s ohľadom na bezpečnosť zamestnancov dostatočné.
§ 4

Ďalšie požiadavky na spôsob organizácie práce a pracovných postupov, ktoré je zamestnávateľ povinný zabezpečiť pri práci vo výškach a nad voľnou hĺbkou, a na bezpečnú prevádzku a používanie technických zariadení poskytovaných zamestnancom pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Príloha I.
Zaistenie proti pádu z technickou konštrukciou

2. V závislosti na spôsobe zabezpečenia a typu konštrukcie musia byť prijaté zodpovedajúce opatrenia na zníženie rizík spojených s jej používaním. Voľné okraje musia byť zabezpečené osadením konštrukcie ochrany proti pádu vhodne usporiadanej, dostatočne vysokej a pevnej k zabránení alebo zachytení pádu z výšky. Pri použití záchytných konštrukcií je nutné dbať na zamedzenie úrazov zamestnancov pri ich zachytení. Konštrukcia ochrany proti pádu môže byť prerušená iba v miestach rebríkových alebo schodiskových prístupov.

Príloha II.
Zaistenie proti pádu osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami

2. Podľa účelu a spôsobu použitia sa rozlišujú

a) osobné ochranné pracovné prostriedky pre pracovné polohovanie a prevenciu proti pádom z výšky (pracovné polohovacie systémy),
b) osobné ochranné pracovné prostriedky proti pádom z výšky (systémy zachytenia pádu).
3. Osobné ochranné pracovné prostriedky sa používajú samostatne alebo v kombinácii prvkov a súčastí systémov a v súlade s návodmi na používanie dodanými výrobcom tak, že je
a) zamestnancovi zamedzený prístup do priestoru, v ktorom hrozí nebezpečenstvo pádu (1,5 m od voľného okraja),
b) zamestnanec udržiavaný v pracovnej polohe tak, že pádu z výšky je úplne zabránené, alebo
c) pád bezpečne zachytený a zachyteného zamestnanca možno bezodkladne a bezpečne vyprostiť, prípadne dopraviť do bezpečného miesta; k zachytení pádu musí dôjsť v dostatočnej výške nad prekážkou (terénom, podlahou, konštrukcií a pod.), aby sa vylúčilo zranenie zamestnanca.
Príloha VI.
Práca na streche

1. Zamestnancov vykonávajúcich prácu na streche je nutné chrániť proti

a) pádu zo strešných plášťov na voľných okrajoch,
b) skĺznutiu z plochy strechy pri jej sklone nad 25 stupňov,
c) prepadnutí strešnou konštrukciou.
2. Ochranu proti pádu zo strechy nielen po obvode, ale aj do svetlíkov, technologických a iných otvorov zamestnávateľ zaistí použitím ochrannej, prípadne záchytnej konštrukcie alebo použitím osobných ochranných pracovných prostriedkov proti pádu.

Úvod

Kontakt

Zákaznícka TOPLINKA:
+420 774 410 111

Telefón
+420 774 410 112

E-mail
poptavky@topwet.cz